Všeobecné obchodné podmienky

CK Amazing-Slovakia, s.r.o., so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 703 516, DIČ: 2022274485, zapísaná v Obchodnom registri SR, Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19001/N, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.amazing-slovakia.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Rezervácia

CK Amazing-Slovakia, s.r.o. (ďalej len agentúra) urobí záujemcovi (ďalej len klient) o konkrétne služby cenovú ponuku. Ak klient súhlasí s cenovou ponukou, agentúra mu urobí predbežnú rezerváciu a požiada ho o prevod zálohovej platby na účet agentúry. Agentúra po prijatí platby potvrdí klientovi rezerváciu.

Zrušenie potvrdenej rezervácie je potrebné vykonať písomnou formou, napr. e-mailom, faxom alebo poštou, čomu môže predchádzať oznámenie telefonicky.

Stornovací poplatok za zrušenie rezervácie sa môže u jednotlivých produktov líšiť v závislosti od zmluvných podmienok uzavretých medzi agentúrou a poskytovateľom služieb. Konkrétna výška stornovacích poplatkov je uvedená v storno podmienkach na internetovej stránke www.amazing-slovakia.sk u jednotlivých produktov služieb.
Vrátenie uhradenej platby zníženej o storno poplatok vykoná agentúra bezodkladne bankovým prevodom na účet klienta.

Platba
Výška zálohovej platby závisí od dátumu rezervácie konkrétnej služby, resp. od dátumu príchodu do ubytovacieho zariadenia. Spravidla sa platí vo výške 30-100% z celkovej sumy objednaných služieb.
Platbu možno uskutočniť bankovým prevodom alebo kreditnou kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky).

Pred uskutočnením platby pošle agentúra klientovi zálohovú faktúru faxom, alebo e-mailom.

Záväzky agentúry
Agentúra sa zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v takej miere a rozsahu ako si objednal a v dohodnutej cene.

Po uskutočnení platby (vo výške 100%) pošle agentúra klientovi daňový doklad vo forme faktúry faxom, alebo e-mailom doplnený o poukaz (voucher), ktorým sa klient preukazuje u poskytovateľa služieb (hotel, penzión, atď.).

Klient sa zaväzuje
Poskytovať úplné a pravdivé údaje potrebné k uzavretiu rezervácie a bezodkladne informovať o prípadných zmenách jeho osobných údajov (najmä zmena mena, priezviska, adresy, telefónu, e-mailu) ako aj o zmenách osobných údajov ostatných užívateľov služieb.
Zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu.

Zdravotné poistenie
Agentúra nezodpovedá za poškodenie zdravia klienta a doporučuje k bežnému cestovnému poisteniu uzavrieť aj doplnkové pripoistenie.

Zmeny organizovaného programu
Agentúra si vyhradzuje právo na zmenu organizovaného programu, vynútenou zmenou klimatických podmienok, živelnými pohromami alebo inými nepredvídateľnými prekážkami. O takto vzniknutých skutočnostiach bude klient bezodkladne informovaný a to od chvíle ako budú tieto skutočnosti agentúre známe.

Reklamácie
Nedostatky poskytnutých služieb reklamuje u poskytovateľa služieb agentúra v súčinnosti s klientom.

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako používame súbory cookies